Skip to main content

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kurzov, aktivít a podujatí
organizovaných
Ing. Dušan Zajac Rock Star

 

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky kurzov, aktivít a podujatí („VOP“) sa vzťahujú na kurzy, túry, zážitkové aktivity a iné kolektívne alebo individuálne jednodňové alebo viac-dňové podujatia športového charakteru v prostredí hôr („kurz/túra“) organizované Dušan Zajac Rock Star, IČO: 34 661 549, miesto podnikania: Záskalie 66, 017 05 Záskalie, Slovenská republika, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, číslo: 306-6353 („Rock Star“ alebo „my“).
  • Rock Star Vám ponúka širokú škálu kurzov/túr lezenia na skalách, horolezectva, lyžovania a mnoho iných aktivít. Rock Star dbá o bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku účastníkov. Pre prípady vzniku škôd udržiava v platnosti poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám ako aj osobitné poistenie pre horských vodcov tímu Rock Star.
  • Našou snahou pri je vytvoriť také podmienky, aby ste si pod dozorom skúsených a odborne spôsobilých (oprávnených) osôb („vodca/inštruktor“) mohli osvojiť základy Vami vybraných aktivít, zdokonaliť sa, či prekonať samých seba. Robíme maximum preto, aby každý účastník kurzu/túry odchádzal s tými najlepšími pocitmi z dosiahnutých výkonov a získaných vedomostí a zručností. Prirodzene, dosiahnutie tohto cieľa podmieňuje množstvo faktorov, ktoré nedokážeme ovplyvniť (ako napr. počasie, Vaše osobné danosti a schopnosti, disciplinovanosť a pod.) a preto nemôžeme garantovať, že absolvovanie kurzu/túry naplní Vaše osobné očakávania.
  • Zmluva o poskytnutí kurzu/túry medzi Rock Star aVami vzniká okamihom úhrady celej ceny za Vami zvolený kurz/túru vo výške a spôsobom podľa časti 4 týchto VOP. Od tohto okamihu sa zaväzujeme, za podmienok uvedených v týchto VOP, umožniť Vám účasť na Vami zvolenom kurze/túre a zabezpečiť odborné vedenie kurzu/túry. Vy sa zaväzujete pri kurze/túre postupovať podľa týchto VOP a v súlade s našimi pokynmi, resp. pokynmi vodcu/inštruktora povereného vedením daného kurzu/túry. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Vami zvoleného kurzu/túry. Do okamihu uzavretia zmluvy o poskytnutí kurzu/túry sa naše vzájomné vzťahy spravujú týmito VOP.
  • Pre účely týchto VOP sa pojmom „účastník“ alebo „Vami“ rozumie účastník kurzu/túry, ktorý prejaví záujem o účasť na vybranom kurze/túre postupom podľa týchto VOP, resp. osoba, ktorá sa kurzu/túry zúčastní (podľa okolností).
 2. PONUKA KURZOV/TÚR. PREDPOKLADY ÚČASTI
  • Aktuálna ponuka kurzov/túr a informácie onich sú dostupné na horolezeckaskola.sk
  • Prosím, pozorne si preštudujte popis kurzu/túry, o ktorý máte záujem. Popis obsahuje všetky informácie dôležité pre Vaše rozhodnutie, vrátane informácií o (i) požadovanej úrovni predchádzajúcich skúseností, (ii) minimálnom veku pre účasť na danom kurze/túre, (iii) potrebnom materiálovom vybavení pre kurz/túru, (iv) trvaní a programu kurzu/túry, (v) cene kurzu/túry, (vi) storno podmienkach a mnoho ďalších.
  • Vo všeobecnosti si môžete z ponuky kurzov/túr vybrať ktorýkoľvek kurz/túru, ktorá zodpovedá Vašim očakávaniam. Prosím, berte však na vedomie, že naše kurzy/túry vyžadujú určitú mieru fyzickej zdatnosti, kondície,pohybových schopností a disciplinovanosti (v závislosti od druhu zvoleného kurzu/túry). Aj keď naša ponuka obsahuje kurzy/túry vhodné takmer pre každého, prosím, prispôsobte výber kurzu/túry Vašim schopnostiam, predchádzajúcim skúsenostiam a predovšetkým Vášmu zdravotnému stavu. Záväzným prihlásením sa na kurz/túru, potvrdzujete, že ste dostatočne zhodnotili svoj zdravotný stav, svoje pohybové schopnosti a aktuálnu kondíciu. Záväzným prihlásením sa na kurz/túru zároveň potvrdzujete, že Vám nie sú známe skutočnosti, ktoré by obmedzovali alebo mohli obmedzovať Vašu účasti na kurze/túre, či vykonávanie fyzickej aktivity v horskom (a vysokohorskom) prostredí.
  • Ak by ste sa nevedeli rozhodnúť alebo si neboli istý, či daný kurz/túra je pre Vás vhodný, neváhajte nás kontaktovať na +421 903 806 224 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a radi Vám s výberom pomôžeme. Sme si istí, že nájdeme kurz/túru, ktorá Vám bude vyhovovať.
 3. PRIHLASOVANIE NA KURZY/TÚRY.
  • Záujem o účasť na niektorom kurze/túre z našej ponuky nám môžete oznámiť telefonicky na čísle +421 903 806 224 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Prejaviť záujem o účasť na kurze/túre môžete aj prostredníctvom formuláru na to určeného na horolezeckaskola.sk.
  • Na základe Vášho záujmu prejaveného niektorým zo spôsobov uvedených v bode 3.1, budete zaradený medzi predbežne prihlásených na daný kurz/túru a Vami vybraný termín. Uvedená skutočnosť Vám bude potvrdená prostredníctvom e-mailovej správy. Stav Vašej rezervácie je v takom prípade „PRIJATÁ“.
  • Po uhradení zálohovej platby vo výške uvedenej na horolezeckaskola.sk pri Vami vybranom kurze/túre („Zálohová platba“) sa stav Vašej rezervácie zmení na „POTVRDENÁ“, ak Vám je o tom doručená emailová správa. Prosím, berte na vedomie, že počet účastníkov každého kurzu/túry je limitovaný a účasť je potvrdzovaná v poradí podľa úhrady Zálohových platieb tým záujemcov, ktorí ako prví uhradia Zálohovú platbu. Ak z kapacitných možností nie je možné Vašu rezerváciu potvrdiť, Zálohová platba Vám bude vrátená (znížená o sumu Rezervačného poplatku v zmysle bodu 4.9 týchto VOP), ak nebudete mať záujem o účasť na inom termíne Vami vybraného kurzu/túre.
  • Zaplatením Zálohovej platby a obdržaním e-mailovej správy s potvrdením Vašej rezervácie z našej strany, Vám garantujeme miesto na Vami zvolenom kurze/túre vo Vami zvolenom termíne. Podmienkou umožnenia účasti na Vami zvolenom kurze/túre vo Vami vybranom termíne je zaplatenie celej ceny za tento kurz/túru v súlade s časťou 4 týchto VOP.
  • Účasť na kurze/túre osoby mladšej ako 18 rokov je podmienená súhlasom zákonného zástupcu takejto osoby. V takomto prípade prihlásenie na kurz/túru a komunikáciu s Rock Star uskutočňuje zákonný zástupca účastníka.
  • Približne 2 týždne pred termínom kurzu/túry rozosielame formou e-mailovej správy účastníkom, ktorých rezervácia bola potvrdená, informácie a bližšie inštrukcie k danému kurzu/túre. Ak ste sa prihlásili v čase, kedy do začatia kurzu/túry zostáva menej ako 2 týždne, informácie a bližšie inštrukcie Vám zašleme bez zbytočného odkladu.
 4. CENA KURZU/TÚRY. STORNO PODMIENKY.
  • Cena kurzov/túr z našej ponuky je uvedená na horolezeckaskola.sk. Prosím, berte na vedomie, že cena sa môže líšiť v závislosti od počtu účastníkov daného kurzu/túry. Podľa okolností, sa vo Vašom prípade môže uplatniť zľava vo výške a spôsobom uvedeným pri príslušnom kurze/túre na www.horolezeckaskola.sk.
  • Cena kurzu/túry zahŕňa položky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých kurzoch/túrach. Ak pri jednotlivých kurzoch/túrach nie je uvedené inak, v cene kurzu/túry je (i) vodca/inštruktor, (ii) zapožičanie vybraných technických pomôcok, (iii) fotodokumentácia z kurzu/túry a pri vybraných kurzoch/túrach aj (iv) priestor na prespanie vo vlastnom spacom vaku a použitie kuchynky.
  • Cena kurzu/túry nezahŕňa položky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých kurzoch/túrach. Ak pri jednotlivých kurzoch/túrach nie je uvedené inak, v cene kurzu/túry nie je (i) stravovanie – to si každý účastník zabezpečuje vo vlastnej réžii, (ii) ubytovanie (s výnimkou podľa bodu 2), (iii) zapožičanie lezečiek, (iv) poistenie účastníka.
  • Rock Star zabezpečuje poskytovanie aj niektorých doplnkových služieb (ako napr. zapožičanie lezečiek, zabezpečenie stravovania, či ubytovanie v apartmáne), ktorých popis a cena je uvedená pri jednotlivých kurzoch/túrach. Dostupnosť týchto služieb je potrebné si vopred overiť. Niektoré z týchto služieb nemusia byť v konkrétnom čase dostupné a preto Rock Star negarantuje ich dostupnosť a ponuka týchto služieb nemôže byť vnímaná ako záväzok zo strany Rock Star.
  • Časť ceny kurzu/túry vo výške 30 EUR predstavuje rezervačný poplatok („Rezervačný poplatok“). Rezervačný poplatok kryje naše administratívne náklady spojené s administráciou Vašich dopytov, rezervácií a prípravou na Vašu účasť na kurze/túre. Nárok na zaplatenie Rezervačného poplatku vzniká Rock Star okamihom, kedy postupom podľa bodu 1 prejavíte záujem o účasť na danom kurze/túre.
  • Cena kurzu/túry sa hradí prevodom na bankový účet Rock Star alebo v hotovosti, v závislosti od daného kurzu/túry, a to vopred (výnimkou sú jednodňové aktivity). Ak nebudeme súhlasiť inak, v hotovosti je možné hradiť cenu kurzu/túry iba v prípade jednodňových výstupov (vysokohorské túry, skialpinistické túry) a iných jednodňových aktivít. Platobné údaje Vám budú zaslané spolu s potvrdením prijatia Vašej rezervácie alebo sú dostupné aj na horolezeckaskola.sk.
  • Cena kurzu/túry môže byť rozdelená na Zálohovú platbu a doplatok. Podrobnosti, vrátane termínov splatnosti sú uvedené pri jednotlivých kurzoch/túrach na horolezeckaskola.sk. Ak nie je uvedené inak, Zálohové platby sú splatné okamihom potvrdenia prijatia Vašej rezervácie a doplatok ceny kurzu/túry je splatný najneskôr 3 dni pred termínom daného kurzu/túry. Ak sa pri Vami vybranom kurze/túre vyžaduje zaplatenie Zálohovej platby a ak Zálohová platba nie je uhradená najneskôr 15 dní pred termínom začatia kurzu/túry, Rock Star si vyhradzuje právo zrušiť Vašu rezerváciu a ponúknuť voľné miesto inému záujemcovi. O tejto skutočnosti budete informovaní správou elektronickej pošty.
  • Až okamihom úhrady celej ceny kurzu/túry máte právo účasti na Vami zvolenom kurze/túre. Týmto momentom vzniká medzi nami zmluva o poskytnutí kurzu/túry v zmysle časti 5 týchto VOP. Rock Star má právo neumožniť účasť na kurze/túre účastníkovi, ktorý riadne neuhradil cenu kurzu/túry pred začatím kurzu/túry. Výnimkou sú jednodňové kurzy/túry, kedy so súhlasom Rock Star môže byť doplatok ceny kurzu/túry uhradený po jej ukončení.
  • Ak sa z dôvodov na Vašej strane nemôžete zúčastniť kurzu/túry, vo vzťahu ku ktorému ste už uhradili Rezervačný poplatok a/alebo Zálohovú platbu a bola Vám potvrdená rezervácia, oznámte nám to, prosím, písomne (postačuje aj formou e-mailovej správy), pričom budú platiť nasledujúce storno podmienky:
   • Rezervačný poplatok sa nevracia;
   • ak nám písomné oznámenie oneúčasti na kurze/túredoručíte najneskôr 14 dní pred termínom začatia kurzu, Rock Star má nárok ponechať si 50% ceny kurzu (zostávajúca už zaplatená časť Vám bude vrátená do 10 dní); a
   • ak nám písomné oznámenie oneúčasti na kurze/túredoručíte 13 a menej dní pred termínom začatia kurzu/túry, Rock Star má nárok ponechať si 100% ceny kurzu.

Rock Star sa môže, výlučne na základe vlastného uváženia, v jednotlivom prípade rozhodnúť inak a aplikovať nižšie storno poplatky ako sú uvedené vyššie. Ak na Vašu žiadosť budeme súhlasiť so zmenou termínu kurzu/túry, na zmenenú rezerváciu sa vzťahuje nový Rezervačný poplatok.

 • Prosím, berte na vedomie, že naše kurzy/túry sa konajú v horskom a vysokohorskom prostredí. V dôsledku toho ich konanie môže byť výrazne ovplyvnené nepriaznivým počasím. Uvedené platí predovšetkým pre jednodňové kurzy/túry (vysokohorské výstupy, lyžovanie, skialpinistické túry), pri ktorých je fakticky nemožné operatívne upraviť program kurzu/túry a prispôsobiť ho aktuálnym podmienkam. Ak by ste z uvedených dôvodov alebo z iných dôvodov na našej strane nemohli absolvovať kurz/túru, ponúkneme Vám jeden náhradný termín alebo budeme hľadať iné riešenie ako Vám umožniť absolvovanie kurzu/túry z našej ponuky. Ak ponúknutý náhradný termín neakceptujete, bude sa to považovať za neúčasť na kurze/túre z Vašej strany. V situáciách, kedy sa nemôžete zúčastniť objednaného kurzu/túry z dôvodov na Vašej strane, postupujeme podľa bodu 9 týchto VOP.
 • Rock Star môže, ako organizátor kurzov/túr, zverejnením na horolezeckaskola.sk alebo doručením správy elektronickej pošty na Vašu e-mailovú adresu oznámiť osobitné podmienky, za ktorých budete mať nárok na vrátenie ceny za kurz/túru (alebo ich časti) z dôvodu nemožnosti absolvovania kurzu/túry z dôvodu zabránenia šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 alebo obdobných epidemiologických dôvodov. Sledujte naše webové sídlo pre bližšie podrobnosti a aktuálne informácie súvisiace s epidemiologickými opatreniami.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ROCK STAR A ÚČASTNÍKA
  • Zmluva o poskytnutí kurzu/túry, ktorá je uzatvorená okamihom zaplatenia celej ceny kurzu/túru (resp. Rezervačného poplatku v prípade jednodňových kurzov/túr) má nasledujúce podmienky:
   • zmluvné strany: Rock Star ako poskytovateľ kurzu/túry a Vy ako účastník kurzu/túry;
   • cena kurzu/túry, platobné a storno podmienky: určené v súlade s časťou 4 týchto VOP;
   • druh a termín kurzu/túry: podľa Vášho výberu z ponuky kurzov/túr na horolezeckaskola.sk, pričom pre účely zmluvy o poskytnutí kurzu/túry sa kurzom/túrou rozumie kurz/túra, vo vzťahu ku ktorej je potvrdená Vaša rezervácia postupom podľa týchto VOP;
   • práva a povinnosti Rock Star: v zmysle bodu 2 týchto VOP; a
   • práva a povinnosti účastníka: v zmysle bodu 3 týchto VOP.
  • Rock Star:
   • je oprávnený:
  • odmietnuť účasť účastníkovi na kurze/túre alebo časti kurzu/túry alebo vylúčiť účastníka z prebiehajúceho kurzu/túru (v každom z uvedených prípadov bez akéhokoľvek nároku účastníka na kompenzáciu), ak (i) stav účastníka podľa názoru vodcu/inštruktora nie je vhodný pre účasť na kurze/túre (zdravotný stav, nedostatočná fyzická kondícia, dôvodné podozrenie z toho, že účastník je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo návykových látok a pod.), (ii) materiálové a technické vybavenie účastníka nezodpovedá pokynom pre daný kurz/túru alebo vybavenie nie je funkčné; (iii) účastník počas kurzu/túry svojím správaním ruší ostatných účastníkov kurzu/túry alebo nerešpektuje pokyny a odporúčania vodcu/inštruktora, (iv) účastník ničí majetok Rock Star alebo tretích strán (napr. ubytovacieho zariadenia a pod.), alebo (v) z iných vážnych dôvodov;
  • upraviť program kurzu/túry v závislosti od aktuálnych podmienok a stavu (a schopností) účastníka alebo zmeniť vodcu/inštruktora kurzu/túry; a
  • poskytnúť náhradný termín alebo iné plnenie v prípade, ak sa kurz/túra nemôže uskutočniť z dôvodov na strane Rock Star alebo tretích strán, ktorých plnenie je potrebné pre uskutočnenie kurzu/túry (napr. prevádzkovateľov ubytovacích zariadení).
   • sa zaväzuje:
  • zabezpečiť odborné vedenie kurzu/túry prostredníctvom odborne spôsobilých vodcov/inštruktorov; a
  • dohliadať na bezpečnosť účastníka počas oficiálneho programu kurzu/túry.
   • Účastník:
    • je oprávnený:
   • zúčastniť sa kurzu/túry a využiť prítomnosti vodcu/inštruktora na získanie informácií a zručností (v rozsahu, aby tým nebolo obmedzené rovnaké právo ostatných účastníkov);
   • odmietnuť uskutočniť konkrétne aktivity precvičované počas kurzu/túry (avšak bez nároku na akúkoľvek zľavu z ceny kurzu/túry alebo kompenzáciu);
   • žiadať o nahradenie svojej účasti na kurze/túre inou osobou – náhradníkom, ktorého účastník oznámi Rock Star a ktorý s účasťou na kurze/túre namiesto účastníka súhlasí za podmienok podľa týchto VOP a zmluvy o poskytnutí kurzu/túry.
    • sa zaväzuje:
   • počas kurzu/túry sa riadiť pokynmi a odporúčaniami vodcu/inštruktora;
   • rešpektovať vedenie kurzu/túryvodcom/inštruktorom a nezasahovať do vedenia alebo priebehu kurzu/túry;
   • pred nástupom na kurz/túru zabezpečiť na vlastné náklady poistenie voči prípadnému úrazu vykonávanému pri aktivitách podľa druhu vybraného kurzu/túry;
   • zaplatiť celú cenu za kurz/túru v prípade jednodňových kurzov/túr (vysokohorské túry, lyžovanie, skialpinistické túry), ak dôjde k začatiu výstupu v rámci kurzu/túry (napr. naviazanie na lano, nástup na turistický chodník, nástup na skialpinistickú túru, a pod.) a to bez ohľadu na to, či kurz/túra bude úspešne ukončená;
   • dbať o zverenú výbavu a poskytnuté technické pomôcky a chrániť ich pred poškodením, stranou a zničením;
   • pri pohybe v prevádzke, v ktorej prebieha kurz/túra, rešpektovať a postupovať podľa pokynov prevádzkovateľa.
    • Uhradením ceny za kurz/túru vyjadrujete svoj výslovný súhlas s účasťou na Vami zvolenom kurze/túre za podmienok upravených týmito VOP. Zároveň zaplatením ceny za kurz/túru súhlasíte s tým, že Rock Star Vám začne poskytovať služby aj pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy (ak sa táto aplikuje vzhľadom na spôsob uzatvorenia zmluvy).
 1. RÔZNE
  • Záväzným prihlásením sa na kurz/túru, účastník:
   • čestne vyhlasuje, že si nie je vedomý žiadnej prekážky, ktorá by bránila účasti na kurze/túre alebo ohrozovala jeho zdravotný stav;
   • potvrdzuje, že mal možnosť sa oboznámiť s týmito VOP hygienickými, organizačnými a bezpečnostnými pravidlami vzťahujúcimi sa na vybraný kurz/túru;
   • berie na vedomie, že v prípade nedodržania VOP môže byť zkurzu/túry vylúčený bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu;
   • súhlasí, že Rock Star môže vyhotoviť fotografie a videozáznamy zkurzov/túr pre vyučovacie účely a že tieto môžu byť použité aj pre účely marketingu bez nároku na odmenu pre účastníka, a
   • vyslovuje súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
  • Účastník berie na vedomie, že súvislosti so svojou činnosťou Rock Star spracúva osobné údaje dotknutých osôb. Všetky osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané plne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä však Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušujem smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a (v rozsahu v akom sa na spracovanie bude vzťahovať) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podrobnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Rock Star upravuje dokument Pravidlá ochrany osobných údajov („Pravidlá ochrany osobných údajov“), ktorý je dostupný na www.horolezeckaskola.sk v časti „Ochrana osobných údajov“.

Záväzným prihlásením sa na kurz/túru, účastník udeľuje Rock Star súhlas so spracovaním osobných údajov na účely, v rozsahu a za podmienok bližšie uvedených v Pravidlách ochrany osobných údajov.

 • Všetky informácie týkajúce sa Rock Star a ponuky kurzov/túr sú kedykoľvek dostupné na webovom sídle horolezeckaskola.sk.
 • V prípade potreby nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle +421 903 806 224 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na uvedených kontaktných údajoch môžete predostrieť aj Vaše podnety, sťažnosti alebo reklamácie; budeme na ne reagovať v primeranom čase. Svoje podnety môžete počas kurzu/túry adresovať priamo aj vodcovi/inštruktorovi poverenému vedením kurzu/túry. Prosím, berte však na vedomie, že každý kurz/túra je vopred starostlivo pripravená pod odborným dohľadom kvalifikovaných osôb a výučbové postupy sú volené tak, aby aktivity prebiehali technicky správne s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a zdravotný stav účastníkov.
 • Ustanoveniami týchto VOP nie sú dotknuté práva účastníkov podľa príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa. Orgánom dozoru nad Rock Star je: Slovenská obchodná inšpekcia, P.O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava; soi.sk.
 • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť decembra 2020 a vzťahujú sa na všetky kurzy/túry, na ktoré bola podaná prihláška po1. decembra 2020 alebo ktoré začínajú po 1. decembri 2020.
 • V prípade rozporu medzi obsahom týchto VOP a informáciami uvedenými na horolezeckaskola.sk majú prednosť tieto VOP, okrem prípadov, kedy tieto VOP výslovne odkazujú na údaje uvedené na www.horolezeckaskola.sk.
 • Rock Star je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto VOP alebo ich jednotlivé ustanovenia. V takom prípade sa Rock Star zaväzuje zverejniť zmenené znenie VOP na webovom sídle horolezeckaskola.sk. Nové znenie VOP nadobudne účinnosť okamihom ich zverejnenia, ak v nich nie je určený iný dátum účinnosti.